Alphabetical list ( T ), ( U ), ( Y ) of Matha’s and Ashram’s at Puri ( Odisha )

 • Tantrik Matha – Sakta sampradaya
 • Trimali Matha – Shree sampradaya
 • Tirumalla Matha –Shree  sampradaya
 • Tantira  Matha –
 • Torani chattar Matha –Ramananda sampradaya
 • Tatambari Akhada –Ramananda  sampradaya
 • Tota gopinath Matha – Madhaw goudiya sampradaya
 • Uttara parswa Matha – Shree sampradaya
 • Ugrasena ( Mundi )  –
 • Yogi Matha –
 • Yogada srama Matha –
 • Yatiraj Matha – Shree   sampradaya